8
_MGL1122.jpg
il sogno restaurang

photo: Yassen Hristov 

stylist: Patrycja Suszek-Raczkowska / Poco design